Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đúng lộ trình đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/08/2019 07:32:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để đảm bảo lộ trình, tỷ lệ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị chủ đầu tư triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu

Ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1234/UBND-XD về việc thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng tại tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ rất thấp (có 05/223 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 2,2%; Tổng giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 44,2/711,6 tỷ đồng, đạt 5,8%), đứng thứ 60/63 các tỉnh thành của cả nước.

Để đảm bảo lộ trình, tỷ lệ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1234/UBND-XD ngày 17/5/2019 về việc thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025, trong đó: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu; Trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hằng tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng của các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu; Thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, vi phạm, đặc biệt cần giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và xử lý nghiêm khắc theo thẩm quyền (hoặc báo cáo cấp thẩm quyền đối với những trường hợp vượt thẩm quyền) chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

Các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu qua mạng qua các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự. Bên mời thầu có trách nhiệm đính kèm tệp tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông tin mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (kể cả những gói thầu chưa thực hiện đấu thầu qua mạng) theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2 và Điểm c, Khoản 3 Điều 11 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu qua mạng.

642 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h