Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã

30/05/2019 07:15:38 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1363/UBND-HCC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan trung ương đóng tại địa phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kết nối phần mềm và các trang thiết bị tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Trạm Tấu.

Qua kiểm tra, hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cơ bản ổn định, từng bước phát huy hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và cá nhân. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trước hạn, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đạt 99,9% và nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: vẫn tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại đơn vị; chưa cập nhật đầy đủ các TTHC đã giải quyết vào phần mềm; Máy móc trang thiết bị còn thiếu, lắp đặt, bố trí chưa khoa học, việc hướng dẫn cũng như việc sử dụng của công chức chưa thật sự thành thạo; số lượng, chất lượng công chức cử ra làm việc chưa thật sự phù hợp. Trong giờ hành chính vẫn phân công cán bộ trực đi giải quyết các công việc khác ngoài trụ sở nhưng không cử cán bộ trực thay. Một số cơ quan Trung ương đóng tại địa phương đưa ít TTHC và tần suất phát sinh ít ra thực hiện nên hiệu quả chưa cao. Khi hồ sơ quá hạn, chưa kịp thời làm Thông báo xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả, làm báo cáo giải trình theo đúng quy định…, những tồn tại hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương thường xuyên rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhất là các TTHC liên thông. Khi có các TTHC bị sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung, kịp thời tham mưu ban hành Quyết định và đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Giao cho Sở Xây dựng (đơn vị chủ đầu tư) đôn đốc các đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình; Xem xét lại vị trí lắp đặt, căn chỉnh, hướng dẫn, làm biển hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị. Rà soát các hạng mục công trình, các máy móc, trang thiết bị đã cung cấp, nếu thiếu và chưa thật sự phù hợp, tổng hợp nhu cầu đề xuất báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, xem xét lại phần mềm và máy móc để phục vụ đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân của cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian hoạt động, yêu cầu các đơn vị cung cấp máy móc thường xuyên hướng dẫn, khắc phục những vấn đề phát sinh cho các đơn vị. Tập trung nghiệm thu, giải ngân thanh toán dự án theo quy định.

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị ngành dọc đưa các TTHC ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử và các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để đông đảo các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ công tác.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và phương án phân cấp, ủy quyền để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt kết quả giải quyết TTHC tại chỗ theo chỉ đạo chung còn chậm; Đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 theo quy định; Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Phối hợp với VNPT tiếp tục rà soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để điều chỉnh, bổ sung vào phần mềm Cổng dịch vụ công đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhanh gọn, hiệu quả và đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng xem xét lại vị trí lắp đặt, làm biển hướng dẫn sử dụng máy móc, trang thiết bị. Rà soát các hạng mục công trình, các máy móc, trang thiết bị đã cung cấp, nếu thiếu và chưa thật sự phù hợp, tổng hợp nhu cầu đề xuất báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, xem xét lại phần mềm và máy móc để phục vụ đánh giá hài lòng. Tập trung đánh giá, rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhằm thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC nhất là các TTHC liên thông; Tích cực tuyên truyền việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 theo quy định. Yêu cầu các đơn vị, địa phương không được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị. Tất cả các hồ sơ giải quyết TTHC phải cập nhật vào hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công để theo dõi, quản lý, nếu để xảy ra vi phạm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm. Trong thời gian trực, không phân công hoặc yêu cầu công chức về cơ quan hoặc giải quyết công việc khác ngoài khu vực tiếp nhận, giải quyết TTHC, trường hợp đột xuất hoặc yêu cầu công việc phải cử công chức đi làm việc khác thì cử công chức dự phòng trực thay theo đúng quy định; Rà soát, tính toán lại đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận cho phù hợp, đối với các đơn vị có số lượng TTHC phát sinh nhiều phải tăng cường cán bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC (theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính ph); đối với các đơn vị có tần suất, số lượng TTHC phát sinh ít có thể xây dựng phương án phối hợp, luân phiên cử công chức tiếp nhận các TTHC hoặc giao cho cán bộ chuyên trách tiếp nhận; Yêu cầu các cán bộ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhau trong giải quyết công việc.

Đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân theo mẫu; làm báo cáo giải trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong thời gian 02 ngày kể từ ngày quá hạn, gửi Thư xin lỗi, báo cáo giải trình về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cập nhật phần mềm theo quy định.

640 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h